Ana ilkemiz; teknoloji-ekonomi-çevre arasındaki ilişkiden hareket ederek, günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımının sağlanmasıdır. Dinamik bir çevre politikasına öncelik vererek, uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu sağlanması, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine katma değer sağlamak birincil amaçlarımızdandır. Sedex Madencilik sorumlu bir çevre yönetimi ve üstün bir çevre performansının kalıcı, etkin ve verimli çalışmalar için en vazgeçilmez unsur olduğunun bilincindedir. Yürüttüğü bütün faaliyetlerde;  olası tüm riskler hesaplanır, gerekli önlemleri alınır ve çalışmanın stratejisi bu plan kapsamında belirlenir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen tüm hususlar göz önünde tutulmaktadır;

  • Çevre Mevzuatı doğrultusunda uygulanan bütün yasal gerekliliklere bağlı kalmak,
  • Ticari ve toplumsal çevresel riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevresel yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak.
  • Çevre ile ilgili prosedürler oluşturmak ve bu prosedürleri bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenebilir açıklıkta uygulamak.
  • Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunu sağlamak,
  • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul etmek. Kabul edilen iyileştirmelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
  • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, çevre riskleri, olaylar, acil durumlar ve görüşlerin iyileştirilmesi için açık bir iletişim kurmak,
  • Yürütmekte olduğu faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirerek olumsuz nitelikteki çevresel etkinin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için uygun tedbirleri ve izleme prosedürlerini uygulamak ve bunlara bağlı alt yapıyı tasarlamak, çalıştırmak, buna bağlı uzun vadeli mali sorumlulukları asgari düzeye çekmek,
  • Yürütmekte olduğu faaliyetler sırasında ve sonrasında arazinin orjinal koşullarını ve verimliliğini sağlamak / korumak,
  • Çalışanlarının yanı sıra; Alt Yüklenici, Müteahhit, Tedarikçi ve bunların çalışanlarını çevre politikası konusunda bilinçlendirmek ve faaliyetlerini Çevre Politikası kapsamında sürdürebilmeleri için gerekli eğitimleri vermek,
  • Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri kazanımı için çalışmalar yapmaktır.